Szanowni Państwo, 

Zapraszam na szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej:

25 lutego 2019 "Rekomendacja L dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi- nowe obowiązki dla SKOK względem KNF z terminem 31 marca 2019 r. na ich wdrożenie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w formie elektronicznej za 2018 r. " Piotr Pałka

26 lutego 2019 "Duza nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA - nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK" Piotr Pałka

27 lutego 2019 "Rekomendacja A SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część I – testy warunków skrajnych" Piotr Nycz

28 lutego 2019 "ZMIANY W PROCESACH REKLAMACYJNYCH - PSD2" Andrzej Lanc

19 marca 2019 "Rekomendacja A - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych Część II – Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych" Piotr Nycz

20 marca 2019 "NOWE COMPLIANCE ORAZ WDROŻENIE PROCEDUR INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W SKOK - CZYLI NOWE OBOWIĄZKI DLA SKOK W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH NAJNOWSZE STANDARDY RYNKOWE W OBSZARZE COMPLIANCE" Piotr Pałka

Z poważaniem, 

Monika Tarnowska 

 

Szanowni Państwo, 

Życzę, żeby zbliżające się Boże Narodzenie było okazją do wspólnych rodzinnych spotkań i odpoczynku a także wypełniło Łaską Bożą i nadzieją cały następny rok.

Zapraszam na szkolenia w Nowym Roku:

15-16 stycznia 2019 w Warszawie pt. „Rekomendacja E-SKOK część IV Ryzyko stopy procentowej” z Piotrem Nyczem; 

25 stycznia 2019 w Warszawie pt. „Duża nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA – nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK” z Piotrem Pałką;

25 lutego 2019 w Warszawie pt. " Rekomendacja L-SKOK z Piotrem Pałką

27 lutego 2019 w Warszawie pt. „Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, część I – testy warunków skrajnych” z Piotrem Nyczem;  

28 lutego 2019 w Warszawie pt. „Zmiany w procesach reklamacyjnych - PSD2” z Andrzejem Lancem;

Następne oferty wkrótce,

Serdecznie pozdrawiam, 

Monika Tarnowska

Szanowni Państwo,

Aktualne oferty na szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

 

Cykl szkoleń z Rekomendacji E-SKOK:

 

Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018 - szkolenie potwierdzone, ale można jeszcze zgłaszać uczestników!

 

Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019 - CZEKAM NA ZGŁOSZENIA! 

 

Szkolenia księgowe, które odbędąsięw Sopocie w dniach 11 i 12 grudnia 2018

 

- CIT i PIT –rozliczenie roku 2018 w CIT „źródła przychodów”, nowe obowiązki podatkowe w 2019 r. 

- VAT i Ordynacja podatkowa na 2019 r.

Szkolenie z PSD II z Andrzejem Lancem w Warszawie w dniu 12 grudnia 2018

 

Zmiana zasad prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,

b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,

c) skutki przyjętych rozwiązańdla banków i toczących siępostępowań.

Ustawa o usługach płatniczych - nowe zasady zwracania środków przekazanych na niewłaściwy rachunek bankowy:

a) regulacje banku,

b) tryb postępowania,

c) problem przedawnionych roszczeń,

d) zasady zwracania środków przekazanych metodą SPLIT PAYMENT.

Szkolenie z MRELna temat wymogu min poziomu funduszy własnych i zobowiązańpodlegających umorzeniu lub konwergencji  z Michałem Kijorem w Sopocie 

w dniu 13 grudnia 2018 - oferta wkróce!

Szkolenie z EuroFATCA  z Piotrem Pałką w Warszawie w dniu 14 grudnia 2018

 

Duża nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA - nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK 

 

Zapraszam do zgłaszania uczestników,

Monika Tarnowska

 

Szanowni Państwo,
Zapraszam na cykl czterech szkoleń dotyczących
Rekomendacji E-SKOK:
a) Cz. 1 - ryzyko operacyjne w dniach 25-26.10.2018
b) Cz. 2 - ryzyko koncentracji w dniach 4-5.10.2018
c) Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018
d) Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019

Zakres tematyczny programów obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Szkolenia uwzględniają aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenia umożliwią zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

·       stosowanych narzędzi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

·       wymogów zewnętrznych nakładanych na kasy w tym obszarze,

·       wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ww. ryzykami.     

Zajęcia prowadzone są każdorazowo w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi (wykład w 1-wszym dniu i ćwiczenia w 2-gim dniu szkolenia). Ćwiczenia dotyczą narzędzi powszechnie stosowanych w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Szkolenia kierowane są do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ww. ryzyk, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania danego rodzaju ryzykiem, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze. 

W ramach szkolenia prowadzący przekaże opracowane przez siebie materiały: strategie, polityki, procedury i instrukcje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka.

Przy większej ilości zgłoszeń na ww szkolenia - ceny promocyjne, zapraszam do negocjaji. 

Z poważaniem,
Monika Tarnowska
PS. 
Zapraszam też na szkolenia organizowane na południu Polski w Czerwionce-Leszczyny k/Katowic - 24 października 2018 oraz 30 października 2018 w Centrali SKOK w Sopocie z Nowej Ustawy o PPP (AML IV) z prowadzącym Andrzejem Lancem.
Planujemy również Szkolenie z minimalnego wymogu środków własnych i zobowiązańkwalifikowanych - MREL dla SKOK prowadzone przez Michała Kijora w dniu 13 grudnia w Sopocie.