Komunikat z 263. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 czerwca 2015 r.

1.    W dwieście sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    KNF jednogłośnie przyjęła skierowane do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK):

•    Rekomendację A-SKOK dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK,
•    Rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK.


     Ze względu na kluczowe znaczenie tych obszarów w funkcjonowaniu sektora SKOK oraz istotne nieprawidłowości zidentyfikowane w tym zakresie, są to pierwsze rekomendacje KNF dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy o skok.

     Projekty rekomendacji były przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Narodowym Bankiem Polskim, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU). KNF oczekuje, że rekomendacje zostaną wprowadzone przez spółdzielcze kasy do dnia 31 marca 2016 r., przy czym Rekomendacja A-SKOK przewiduje dodatkowe okresy przejściowe w zakresie wyznaczania przez kasy maksymalnych wartości parametru DtI, wymogów stawianych systemom wewnętrznym oraz ustalania maksymalnych wartości parametru LtV.

a)    Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

     Celem rekomendacji jest poprawa jakości portfela kredytowego spółdzielczych kas. Z uwagi na pokrywanie się prowadzonej działalności i oferowanych produktów oraz pozytywne doświadczenia nadzoru nad sektorem bankowym rekomendacja opiera się co do zasady na rozwiązaniach obowiązujących dla banków, jednak poszczególne postanowienia zostały zweryfikowane pod kątem ich adekwatności do specyfiki sektora SKOK. KNF wzięła pod uwagę zarówno sytuację w sektorze SKOK, zidentyfikowane czynniki ryzyka i stwierdzone nieprawidłowości, jak i zasadność nieosłabiania konkurencyjności kas wobec banków, w szczególności w zakresie kredytów konsumpcyjnych. Skutkiem dotychczasowego podejścia kas do ryzyka kredytowego były upadłości SKOK i konieczność angażowania środków publicznych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zła sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów ukierunkowanych na poprawę kondycji finansowej i bezpieczeństwa sektora, co jest podstawą stabilnego i zrównoważonego rozwoju SKOK. Jednocześnie KNF wskazuje, że jeśli trwale poprawi się sytuacja finansowa SKOK i jakość portfeli kredytowych, a wskaźniki wypłacalności wzrosną do poziomu zapewniającego stabilne funkcjonowanie kas, dokonany zostanie przegląd postanowień rekomendacji w celu ich aktualizacji.

Tekst Rekomendacji A-SKOK.b)    Rekomendacja B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK

Celem rekomendacji jest wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych standardów ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami w zakresie ładu korporacyjnego, a przez to ograniczenie występującego w działalności kas ryzyka operacyjnego związanego z niedoskonałością lub brakiem zasad działania, praktyk, systemów i regulacji wewnętrznych. Rekomendacja obejmuje następujące obszary: organizacja i struktura organizacyjna kasy, organy kasy, członkostwo w kasie i więź, outsourcing działalności oraz kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

Tekst Rekomendacji B-SKOK.

 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotuje oferty na szkolenia w tym zakresie. 

 

Szanowni Państwo!

Zachęcam do zapoznania sie z ofertami na najblizsze szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

24-25 VI     Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe  I czesc ( L. Soltysik)

25 VI           Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK – najnowsze zmiany (P. Pałka)

30 VI-1VII   Akademia Ryzyka – Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)

2-3 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P. Nycz)

8-9 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko płynności (D. Gajda)

15-16 VII    Akademia Ryzyka – Ryzyko stopy procentowej (D. Gajda)

17 VII         Akademia Ryzyka – Compliance (P. Palka)

 

Proszę zgłaszać uzestników!

Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Zapraszamy na szkolenie umożliwiające wdrożenie Rekomendacji A w SKOK!

Postanowienia Rekomendacji A – SKOK  są ukierunkowane na ograniczanie ryzyka kredytowego występującego w działalności kas i wspierają prowadzenie przez kasy zrównoważonej działalności w obszarze kredytów udzielanych członkom kas, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Postanowienia Rekomendacji dotyczą zarówno kredytów i pożyczek niezabezpieczonych, jak też określają podejście do ekspozycji zabezpieczonych,w tym wynikające ze specyfiki przyjmowanych zabezpieczeń, w szczególności najpopularniejszych w kasach zabezpieczeń - w formie poręczeń oraz zabezpieczeń na nieruchomościach.

Z uwagi na szeroki zakres czynności dostosowujących do wymogów Rekomendacji niezbędne jest przystąpienie do procesu implementacji zasad i modyfikacji istniejących rozwiązań. 

KNF oczekuje, że Kasy wdrożą Rekomendację dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi  nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

Szkolenie planowane jest na 9-10 czerwca w Warszawie. Szczegółową informacje znajdą Państwo w ofercie.

 

Do jutra czekam na zgloszenia!

 
Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Bardzo prosze zapoznac sie z nowym terminarzem najblizszych szkolen organizowanych przez Akademie Fundacji Edukacji Spoldzielczej.

 

Informuje ze czekam na zgloszenia na szkolenie  Rekomendacji A (9-10 czerwca) oraz  na szkolenia w ramach Akademii Ryzyka.  

 

1/06/2015 9-10 VI Rekomendacja A (Wilkus, P. Nycz)
  16 VI Akademia Ryzyka - Statysktyka i rachunek prawd (P. Nycz)
  24-25 VI Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe I czesc (I. Rutkowska, L. Soltysik)
2/06/2015 25 VI  Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK - najnowsze zmiany (P.Pałka)
  30 VI - 1 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)
  2-3 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P.Nycz)
  8-9 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko płynności (D.Gajda) 
  15-16 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko stopy procentowej (D.Gajda)
  17 VII Akademia Ryzyka - Compliance (P.Pałka)

 

Zgloszenia nalezy przesylac emailem na wypelnionych formularzach.

 

Oferta 1/06/2015

Oferta Akademia Ryzyka

Formularz zgłoszeniowy