Link do najnowszego projektu, wypracowanego podczas prac podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_3430/$file/spr_3430.pdf

Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu:

  • informacje o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji instytucja finansowa będzie zobowiązana przekazać w treści umowy, a jeśli klient nie zawarł z instytucją umowy, informacje to powinien otrzymać w ciągu 7 dni od zgłoszenia roszczeń;
  • usunięto przepis, który mówił o tym, że w przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni, uznaje się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta;
  • składka na pokrycie kosztów działalności Biura Rzecznika Finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych została ustalona w wysokości 0,0055% aktywów – to nadal 5 razy więcej niż dla banków, dla których stawka wynosić ma 0,0011% aktywów! (w poprzedniej wersji stawka dla SKOK-ów była 100 x większa niż dla banków);
  • instytucja finansowa będzie zobligowana do raportowania do Rzecznika Finansowego w terminie do 45 dni po zakończeniu roku o ilości spraw reklamacyjnych, o uznanych i nieuwzględnionych roszczeniach, informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów;
  • usunięto wymagania co do pracowników Biura Rzecznika (dot. ich niezależności i bezstronności);
  • wprowadzono sankcję w wysokości do 100 000 zł za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy i nieudzielanie odpowiedzi na żądania Rzecznika;
  • wprowadzone zostało uprawienie dla Rzecznika Finansowego, które obecnie przysługuje Rzecznikowi Ubezpieczonych, a którego brak był komentowany jako jedna z głównych wad poprzedniej wersji projektu – uprawnienie do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wydanie uchwały w przypadku rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa;
  • proponowany termin wejścia w życie ustawy to 30 dni, natomiast przepisy dotyczące pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego wchodziłyby od 1 stycznia 2016 r.

By K. Trojan